Regulamin konkursu malarskiego  

 „Sanktuarium – piękno i modlitwa”  

Z okazji 25. rocznicy ustanowienia Sanktuarium Św. Idziego w Mikorzynie zapraszamy do  udziału w konkursie plastycznym pn. „Sanktuarium – piękno i modlitwa” obrazującym piękno  i wyjątkowość Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie.  

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie malarskim „Sanktuarium –  piękno i modlitwa” zwanym dalej Konkursem.  

Termin składania prac: do 24 sierpnia 2024 r.  

(u Proboszcza parafii w Mikorzynie od 20 lipca do 24 sierpnia 2024 r.;  

w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury od 5 do 23 sierpnia 2024 r.)  

Termin ogłoszenia wyników: 31 sierpnia 2024 r.  

Czas trwania wystawy pokonkursowej: 31 sierpnia – 29 września 2024 r.  Miejsce: Sanktuarium św. Idziego w Mikorzynie  

I Postanowienia ogólne  

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bractwo św. Idziego w Mikorzynie, Adres  siedziby, Mikorzyn 43, 63-600 Kępno, KRS 0000238024, REGON 300094463, zwany dalej  Organizatorem.  
 2. Konkurs jest adresowanym do mieszkańców Powiatów kępińskiego i ostrzeszowskiego,  w wieku od 12 do 100 lat, zwanych dalej Uczestnikami.  
 3. Celem bezpośrednim Konkursu jest przygotowanie wystawy pokonkursowej i wyłonienie  zwycięzców.  
 4. Celem pośrednim Konkursu jest  

 Pokazanie Sanktuarium jako miejsca modlitwy i wytchnienia.  

 Ukazanie piękna świątyni i otoczenia.  

 Szerzenie kultu Św. Idziego.  

 Propagowanie twórczej postawy wśród mieszkańców i alternatywnych form  twórczego spędzania czasu wolnego. 

 Budowanie relacji wśród mieszkańców regionu, wykazujących zainteresowania  artystyczne i regionalne.  

 Promocja talentów w regionie.  

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnym formacie, w płaskiej  formie i dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, techniki mieszane, grafika,  z wyłączeniem grafiki komputerowej)  

Inspiracją pracy powinien być budynek Sanktuarium lub wnętrze kościoła, otoczenie oraz  osobisty związek z tym miejscem.  

 1. Prace muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej nie wystawiane, nie zgłaszane  do innych konkursów, oprawione i przygotowane do ekspozycji.  
 2. Koszty związane z zakupem materiałów do przygotowania i oprawy pracy zgłaszanej do  konkursu ponosi Uczestnik Konkursu.  
 3. Każda osoba może zgłosi do konkursu tyko jedną pracę.  
 4. Konkurs jest indywidualny i nie przewiduje prac zbiorowych.  
 5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych  w niniejszym Regulaminie. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie  zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie.  
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili  oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.  
 7. Organizator powołuje profesjonalne Jury Konkursu, które przyzna nagrody regulaminowe.  Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  
 8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 31 sierpnia 2024 r. O godzinie i miejscu wręczenia nagród  organizator poinformuje laureatów i pozostałych Uczestników. 
 9. Po zakończeniu wystawy pokonkursowej prace mogą zostać zwrócone autorom lub po  uzyskaniu zgody przejść na własność Organizatora. Nagrodzeni Uczestnicy pozostawiają  prace na własność Organizatora.  
 10. Konkurs jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników.  
 11. Poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu Uczestnik zgadza się na wykonanie przez  Organizatora fotograficznej reprodukcji pracy i wykorzystanie jej do celów związanych  z organizacją Konkursu i jego promocją poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie: wytwarzanie  dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską,  reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową.  

II Zgłoszenie pracy do konkursu 

 1. Oprawioną pracę wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszeniową oraz podpisaną Zgodą  Rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej) należy dostarczyć do siedziby Kępińskiego  Ośrodka Kultury w Kępnie przy ulicy Broniewskiego lub do Proboszcza parafii Mikorzyn, w  nieprzekraczalnym terminie 24 sierpnia 2024 r. (W siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury  od 5 do 23 sierpnia 2024 r., u Proboszcza parafii w Mikorzynie od 20 lipca do 24 sierpnia  2024 r.)  
 2. Prace powinny być opisane: imię i nazwisko, tytuł pracy, wymiary, technika.  
 3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z powierzeniem prac Organizatorowi do dnia  30 września 2024.  

III Zwrot prac  

 1. Zwrot prac następuje po zakończeniu i demontażu wystawy pokonkursowej tj.  od 30.09.2024r. Istnieje możliwość bezpłatnego i bezzwrotnego przekazania pracy na rzecz  Stowarzyszenia Bractwo świętego Idziego. Prace będą stanowiły kolekcję Stowarzyszenia,  prezentowaną i promowaną w przestrzeni publicznej oraz na stronie internetowej parafii.  
 2. Prace biorące udział w wystawie należy odebrać najpóźniej do 31 października 2024 r.  
 3. Prace nieodebrane do 31 października 2024 r. traktowane będą przez organizatora jako  porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Prace porzucone  przejdą na własność Organizatora i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim  

III Nagrody  

Nagrody regulaminowe  

Grand Prix – 1.000 zł  

II Nagroda – 500 zł  

III Nagroda – 300 zł  

 1. Istnieje możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień przez sponsorów  i patronów medialnych.  
 2. Organizator zastrzega, iż Jury Konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród,  przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody  dodatkowe. 

 

 Zgłoszenie i zgoda

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o naborze do projektu „Aktywni seniorzy - 2024”

„Aktywni seniorzy - 2024” –to wspólny projekt Stowarzyszenia Bractwo św. Idziego i  Gminy Kępno. Działania projektowe skierowane są do ludzi, którzy ukończyli 60 lat życia i / lub osób niepełnosprawnych.  Celem projektu jest uaktywnienie i poprawa jakości życia tej grupy społecznej w parafii  Mikorzyn.

 Założeniem projektu:  jest  pobudzenie osób starszych do  wzajemnego wspierania się, aby poprawić jakość swojego życia;  jest potrzeba integracji środowiska lokalnego i poczucie wspólnoty
w odniesieniu do ludzi starszych; jest  przekonanie osób starszych, że służba innym nadaje sens życiu, a aktywność społeczna gwarantuje bycie członkiem społeczności, przeciwdziała samotności
i wykluczeniu społecznemu. Obszarami działań projektowych jest: edukacja, sport, turystyka i kultura. Na działania projektowe pozyskaliśmy dotację w kwocie 20 000zł.

Rekrutacja uczestników projektu trwać będzie od 1 do 5 czerwca po Mszach św. w parafialnej kawiarence.

Zachęcamy seniorów do aktywności!  Czekamy na Was!